/REGULAMIN ETIUDA 2015

REGULAMIN ETIUDA 2015

XXiI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA&ANIMA 2015
23–28 LISTOPADA 2015 R.
REGULAMIN KONKURSU ETIUD STUDENCKICH „ETIUDA”

§1
O udział w festiwalowym konkursie ETIUDA mogą ubiegać się etiudy studenckie
(z wyjątkiem etiud animowanych), powstałe w szkołach filmowych i artystycznych w ramach procesu dydaktycznego, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2013 – 2015 na taśmie filmowej 35 mm, taśmie magnetycznej Betacam SP, Digital Betacam, Blu-ray, DVD-video oraz nośnikach cyfrowych. Filmy raz zgłoszone na Konkurs nie podlegają ponownej selekcji w latach następnych.

§2
Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 31 lipca 2015 r. W terminie tym należy nadesłać na adres Biura:
MFF Etiuda&Anima ul. Oleandry 1 30 – 060 Kraków płytkę DVD-video z filmem, listę dialogową w języku angielskim, materiały reklamowe wraz z kadrami filmu oraz wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie festiwalu www.etiudaandanima.com. Filmy WYŁĄCZNIE do selekcji można zgłaszać również przesyłając publiczny lub prywatny (z hasłem lub bez) link do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym. Do selekcji nie będą brane pod uwagę filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu. Autor pokrywa koszt przesłania kopii przeglądowej filmu. Kopie przeglądowe nie będą zwracane.

§3
O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zasięgnięciu opinii członków Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani do dnia 30 września 2014 r. o przyjęciu filmów do konkursu.

§4
Zgłaszający filmy do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii 35 mm, taśmy magnetycznej Betacam SP, Digital Betacam, Blu-ray lub 2 płytek DVD-video filmu zakwalifikowanego, w terminie do dnia 15 października 2015 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5
Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego w porozumieniu z pozostałymi członkami, oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w organizacji prac Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6
Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu „Etiuda 2015″:
Grand Prix – Złoty Dinozaur oraz nagrodę finansową
Srebrny Dinozaur
Brązowy Dinozaur
Specjalny Złoty Dinozaur dla najlepszego zestawu filmowego /minimum 3 filmy
w konkursie/ zgłoszonego przez jedną z uczelni filmowych.
Jury ma również prawo przyznawania Dyplomów Honorowych.

§7
Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania, w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi, Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego”, dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8
Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 28 listopada 2015 r. w trakcie uroczystego zakończenia festiwalu. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9
Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10
Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na:
trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej
z nagród na:
projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2015″, prezentującej laureatów festiwalu,
udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11
Koszty transportu DVD przysyłanych do selekcji, kopii konkursowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 5 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12
Kopie filmowe 35 mm, Betacam SP, Digital Betacam, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika
z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

Kraków, dnia 20 marca 2015 r.

Dyrekcja XXII MFF Etiuda&Anima 2015
Katarzyna Surmacz
Bogusław Zmudziński