en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 19-24 XI 2024

Regulamin Usługi VOD

Dodano: 18 października, 2020

§ 1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie etiudaandanima.pl należącej do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę VOD;
 2. Usługodawca – Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima, ul. Morawskiego 5/220C, 30-102 Kraków wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa -Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000642775, NIP: 9452198761
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, posiadająca Konto Usługobiorcy;
 4. Regulamin Serwisu – regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Usługa VOD – usługa medialna pod nazwą  Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima Video, dostarczana przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu polegająca na dostarczaniu płatnych lub bezpłatnych Treści cyfrowych, spośród dostępnego katalogu;
 7. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę dostępu do wybranej Treści cyfrowej w ramach usługi VOD;
 8. Materiał Audiowizualny – film lub inna forma audiowizualna, np.: zwiastun, fragment filmu, wywiad z aktorami, relacja z festiwalu filmowego, udostępniany w ramach Usługi VOD;
 9. Cena – opłata uiszczana przez Usługobiorcę za dostęp do płatnej Treści cyfrowej, wskazana i dostępna każdorazowo dla Usługobiorcy w informacji przy Treści cyfrowej udostępnianej w Usłudze VOD, wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek od towarów i usług.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi VOD w Serwisie.
 2. Usługodawca świadczy Usługę VOD drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 
 3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi VOD Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Treści cyfrowe dostępne w ramach Usługi VOD mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez Usługodawcę, przy zachowaniu praw nabytych przez Usługobiorcę. 
 6. Wszelkie prawa do Usługi VOD i jej zawartości przysługują Usługodawcy. Usługodawca oświadcza, że posiada prawa autorskie lub odpowiednią licencję do Treści cyfrowych dostępnych w ramach Usługi VOD. 

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Usługi VOD

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Usługi VOD, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet m.in. takie jak komputer stacjonarny lub przenośny spełniający następujące minimalne wymagania:
  • połączenie z siecią Internet o rzeczywistej przepustowości: 
   • 1,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 480p, 
   • 3,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 720p, 
   • 6,5 Mb/s dla odtwarzania filmu w jakości 1080p;
  • zainstalowany system operacyjny: 
   • Microsoft Windows 10 / Windows 11,
   • Android 8.0 lub nowszej;
  • zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca odtwarzanie treści audiowizualnych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW:
   • Firefox w wersji 52 lub nowszej, 
   • Chrome w wersji 55 lub nowszej, 
   • Microsoft Edge w wersji 18 lub nowszej, 
   • Opera w wersji 43 lub nowszej,
 2. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług VOD zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, że nie wystąpią problemy z dostępem do Usługi VOD z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie. 
 3. W działalności Usługi VOD mogą występować przerwy, podczas których Usługobiorcy czasowo nie będą mogli z niej korzystać, z uwagi na m.in. dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informować Usługobiorców poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w Serwisie lub dedykowanych w tym celu podstronach. Dostęp do Treści cyfrowych ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas, w którym Usługa VOD nie była dostępna z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. W przypadku, gdyby wydłużenie dostępu, o którym mowa powyżej nie było możliwe, Usługobiorca może uzyskać zwrot uiszczonej Ceny lub jej części. 

§ 4 Zasady korzystania z Usługi VOD

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Usługi VOD jest otwarty dla każdego kto posiada aktywny bilet
 2. Usługobiorca może korzystać z Usługi VOD wyłącznie na własny użytek osobisty. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługobiorca może korzystać z Usługi VOD w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z Usługi VOD zgodnie z niniejszym Regulaminem. Usługobiorca w szczególności zobowiązuje się:
  • nie korzystać z Usługi VOD dla celów handlowych, komercyjnych ani publicznych, chyba że jest to dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • nie korzystać z Usługi VOD w sposób bezprawny;
  • nie kopiować ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, zarówno w całości, jak i w części, Treści cyfrowych, do których uzyskał dostęp;
  • nie obchodzić, modyfikować, usuwać, zmieniać ani w inny sposób manipulować jakimikolwiek zabezpieczeniami, kodowaniem lub inną technologią czy też oprogramowaniem, stanowiącymi część Usługi VOD; 
  • nie korzystać z Usługi VOD z naruszeniem przepisów o prawie autorskim, innych przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu; 
  • nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 1. Z Usługi VOD można korzystać tylko na terytorium Polski. 

§ 5 Uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej

 1. Dostęp do Treści cyfrowej polega na streamingu danych (bez możliwości pobierania ani  zapisu na nośniku danych) i może być odpłatny lub nieodpłatny. 
 2. Przy każdej Treści cyfrowej Usługodawca zamieszcza informacje o jej rodzaju, Cenie, jakości oraz dacie i okresie, w którym Usługobiorca będzie miał umożliwiony do niej dostęp.  
 3. Uzyskanie dostępu do płatnej Treści cyfrowej wymaga złożenia przez Usługobiorcę zakupu bilety/karnetu poprzez serwis bilety24
 4. Uzyskanie dostępu do płatnej Treści cyfrowej odbędzie się na podstawie udostępnionego Usługobiorcy kodu dostępu umożliwiającego autoryzowany dostęp do niej, na zasadach określonych przez Usługodawcę.
 5. W okresie dostępu do Treści cyfrowej, możliwe jest jej wielokrotne odtwarzanie, przy czym Usługodawca uprawniony jest do weryfikowania ilości odtworzeń oraz adresu IP Usługobiorcy. 
 6. Odtwarzanie Treści cyfrowej przez Usługobiorcę w ramach uzyskanego dostępu możliwe jest wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie. 
 7. Dostęp do płatnej Treści cyfrowej kończy się z upływem okresu, przez jaki Usługobiorca miał umożliwiony do niej dostęp zgodnie z informacjami, o których mowa w ust. 2 powyżej. 
 8. Dostęp do nieodpłatnej Treści cyfrowej uzyskiwany jest przez Usługobiorcę z chwilą rozpoczęcia jej odtwarzania, a kończy się z chwilą definitywnego zaprzestania jej odtwarzania przez Usługobiorcę. 
 9. W przypadku uzyskania podejrzenia, że Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o wykrytych nieprawidłowościach. W przypadku dalszego utrzymywania się naruszeń Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Treści cyfrowej. 

§ 6 Zasady dokonywania płatności

 1. Usługobiorca dokonuje zapłaty Ceny jednorazowo za dostęp do wybranej Treści cyfrowej.
 2. Płatności są realizowane za pośrednictwem operatora bilety24

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługodawca nie pobiera danych osobowych
 2. Dane osobowe Usługobiorca podaje jedynie przy zakupie biletów w serwisie bitety24 i to ten serwis odpowiada za ochronę i przetwarzanie danych osobowych (Regulamin na stronie bilety24)

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Usługi VOD lub któregokolwiek z jej elementów, Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Usługobiorcy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 1. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@etiudaandanima.pl
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania jej przez Usługobiorcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca wysyła Usługobiorcy pocztą elektroniczną.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 2. Do Umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu jej zawarcia.
 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.
Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content