en

31.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Kraków 22-27 X 2024

Regulamin przyznawania nagród SFP w dziedzinie polskiego filmu animowanego za rok 2021

Dodano: 16 października, 2022

Regulamin
PRZYZNAWANIA BRANŻOWYCH NAGRÓD
Sekcji Filmu Animowanego
STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH W DZIEDZINIE POLSKIEGO FILMU ANIMOWANEGO ZA ROK 2021


Gala wręczenia NAGRÓD odbędzie się 2 XII 2022 r. podczas 29. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima

§ 1

Wstęp

 1. Przyznaniebranżowych “Nagród w dziedzinie Polskiego Filmu AnimowanegoSekcji Filmu Animowanego SFP” lub „Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Dziedzinie Polskiego Filmu Animowanego” zwane dalej “Nagrodami’21” dotyczy profesjonalnych filmów animowanych wyprodukowanych w roku kalendarzowym 2021 oraz tych, które miały premierę pomiędzy 01.01.2021 a 31.12.2021 roku.
 2. Laureaci Nagrody'21 wyłonieni zostaną przez członków Kapituły wybranej przez Zarząd Sekcji Filmu Animowanego SFP, według zasad określonych w Regulaminie Kapituły w § 2 ust. 7.
 3. Celem przyznawania Nagrody'21 jest przede wszystkim wyróżnienie i przyznanie nagród w poszczególnych profesjonalnych kategoriach określonych w § 4 ust. 1, przegląd i podsumowanie corocznej polskiej produkcji filmów animowanych, promocja polskiej animacji filmowej w kraju i za granicą oraz popularyzacja polskiego filmu animowanego wśród publiczności.
 4. Pomysłodawcą i inicjatorem corocznego przyznawania Nagrody jest Zarząd Sekcji Filmu Animowanego Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Warszawie.
 5. Organizatorem wykonawczym przyznawania Nagródy21 jest niezależna fundacja lub przedsiębiorstwo wybierane przez Zarząd Sekcji Filmu Animowanego.
 6. W roku 2022 Organizatorem wykonawczym jest Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima zwany dalej Organizatorem wykonawczym.
 7. Pełna nazwa konkursu w roku 2022 to: “Nagrody w Dziedzinie Polskiego Filmu AnimowanegoSekcji Filmu Animowanego SFP” lub „Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Dziedzinie Polskiego Filmu Animowanego”. Dopuszczony jest skrót:„Nagrody’21”.
 8. Nagrody’21 nie podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

§ 2

Wymagania regulaminowe

 1. W rywalizacji o Nagrody'21 mogą wziąć udział filmy lub seriale (w tym przypadku: 3 wybrane odcinki danego serialu) animowane, zrealizowane w dowolnej technice animacji, w którym animacja zajmuje więcej niż 50% procent czasu emisyjnego, które:
 • zostały wyprodukowane w roku kalendarzowym 2021 lub miały premierę pomiędzy 01.01.2021 a 31.12.2021 roku.
 • przy produkcji była zatrudniona przynajmniej jedna osoba, będąca członkiem Sekcji Filmu Animowanego - Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rywalizacji o Nagrody'21 jest kompletne i terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego filmu https://etiudaandanima.pl/praktyczne/formularz-zgloszeniowy-do-nagrod-sfp-w-dziedzinie-polskiego-filmu-animowanego/ do dnia 31.10.2022.
 2. Filmy biorące udział w Nagrodach'21 mogą być zgłaszane przez firmy producenckie, instytucje filmowe, stowarzyszenia, fundacje, indywidualnych twórców oraz innych realizatorów (np. Scenarzysta, kompozytor muzyki itp.) biorących udział przy produkcji zgłaszanego filmu w porozumieniu z producentem lub inne podmioty posiadające do tego prawo oraz szkoły artystyczne i szkoły filmowe (dotyczy to tylko filmów dyplomowych połączonych z debiutem).
 3. Zgłaszany do Nagrody'21  film, będzie oceniany przez kapitułę we wszystkich kategoriach znajdujących się w regulaminie.
 4. Podmiot, który zgłosił film do Nagród'21 dalej zwany jest Zgłaszającym lub Uczestnikiem.
 5. Filmy ocenia i nagrody przyznaje Kapituła wybrana przez Zarząd Sekcji Filmu Animowanego SFP. W skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w produkcji i realizacji filmów zgłoszonych do konkursu Nagrody'21.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia filmu do konkursu Nagrody'21 z powodu złej jakości technicznej lub błędnego hasła, niedokładnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub niedopełnienia innych wymogów formalnych.
 7. Organizator nie pobiera opłaty za zgłoszenie do Nagrody'21. Zgłaszający pokrywa wszelkie koszty zgłoszenia, w tym przesłania kopii DCP lub wysokiej jakości pliku cyfrowego dla celów projekcji nagrodzonych filmów w czasie gali wręczenia nagród Nagrody'21.
 8. Termin zgłaszania filmów do Nagrody'21 upływa dnia 31.10. 2022.
 9. Zgłaszający ponosi wszelką odpowiedzialność za przesłany film. Zgłaszający gwarantuje, że film jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do filmu oraz jego poszczególnych elementów przysługują Zgłaszającemu i, że ma on prawo zgłoszenia filmu do konkursu Nagrody'21. W przypadku wyjścia na jaw okoliczności, iż Zgłaszający nie dysponował ww. prawami, zobowiązany on będzie do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód powstałych z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, a w szczególności praw autorskich. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi proces o naruszenie jakichkolwiek praw do filmu, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, Zgłaszający zobowiązany będzie zwolnić Organizatora z takiej odpowiedzialności, w szczególności pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
 10. Filmy zgłoszone do Nagrody'21 zostaną obejrzane przez Kapitułę na projekcjach niepublicznych. Tylko filmy nagrodzone zostaną zaprezentowane publiczności.

§ 3

Gala wręczenia Nagród'21

 1. Lista filmów otrzymujących Nagrody'21 opublikowana zostanie na stronie www.etiudaandanima.pl oraz www.sfp.org.pl do dnia 14.11.2022.
 2. Po otrzymaniu przez Zgłaszającego informacji o zdobyciu przez film nagrody, Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi kopii filmu DCP lub wysokiej jakości pliku cyfrowego nie później niż do dnia 20.11.2022 (w przypadku kopii cyfrowych) lub na adres Biura Organizatora, jeżeli kopia filmu znajduje się na nośniku zewnętrznym, a także elektronicznej wersji zdjęcia wizerunku laureata nagrody oraz 3 kadrów z nagrodzonego filmu. Wizerunek laureata i kadry z filmu, mogą zostać wykorzystany do publikacji dotyczących konkursu (druki, strona internetowa, social media, informacje prasowe etc.).
 3. Brak przesłania kopii filmu na galę wręczenia nagród w ww. terminie skutkuje wykluczeniem z Nagród’21.
 4. Jeżeli do konkursu Nagrody'21 zostanie zgłoszony film zrealizowany przez polskich twórców za granicą, który nie został wyprodukowany w języku polskim, a posiada dialogi lub narratora, Zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć kopię filmu z napisami w języku polskim.
 5. Organizator zapewnia laureatom Nagród’21 zwrot kosztów podróży (koszt biletu PKP, 2 kl.) na galę wręczenia Nagród'21 oraz jeden nocleg (z 2 na 3 grudnia 2022).

§ 4

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Dziedzinie Filmu Animowanego

 1. W skład Kapituły konkursu Nagrody'21 wchodzi 5 osób powołanych drogą głosowania przez Zarząd Sekcji Filmu Animowanego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Powołana Kapituła przyzna następujące nagrody regulaminowe:
 • Najlepszy Film - dla reżysera 5000 zł
 • Najlepszy Film / Serial dla dzieci - dla reżysera 5000 zł
 • Najlepsza Animacja 2000 zł
 • Najlepsze Opracowanie Plastyczne 2000  zł
 • Najlepszy Debiut 2000 zł
 • Najlepszy Scenariusz - dyplom
 • Najlepsze Zdjęcia / Compositing - dyplom
 • Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa/Najlepsza Muzyka Skomponowana do Filmu - dyplom
 1. Kapituła może nie przyznać nagrody w danej kategorii. Decyzje Kapituły nie wymagają uzasadnienia, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Po uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe (również o charakterze indywidualnym), fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
 3. Kapituła dokona wyboru laureatów Nagrody'21 do dnia 14.11.2022 r. oraz do dnia 14.11.2022 r. przekaże protokół przyznania nagród Organizatorowi wykonawczemu.
 4. Od przyznanych nagród finansowych potrącone zostaną podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat jest zobowiązany do przesłania na adres: w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza oświadczenia, który otrzyma od Organizatora, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Nagroda zostanie wypłacona bazpośrednio przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich przelewem na konto bankowe wskazane przez laureata w wypełnionym oświadczeniu, w terminie do 30 dni od dnia wypełnenia dokumentu.
 5. W przypadku nieprzyznania nagrody w danej kategorii, środki finansowe przeznaczone na daną nagrodę mogą zostać rozdysponowane proporcjonalnie przez Organizatora pomiędzy pozostałych laureatów.

§ 5

Przesyłka, ubezpieczenie i zwrot kopii projekcyjnych

 1. Koszty transportu kopii filmów nagrodzonych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi Zgłaszający.
 2. Kopie filmowe DCP na zewnętrznych dyskach twardych (HDD/SSD) lub pendrive, stanowiące kopie pokazowe zwracane będą Zgłaszającym na koszt Organizatora w terminie 4 tygodni od daty gali wręczenia Nagród'21 na adres podany przez Zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Organizator powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed zakończeniem gali wręczenia Nagród'21. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Organizator zobowiązuje się zwrócić kopię festiwalową filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji.
 3. Ewentualne uszkodzenie kopii pokazowej musi być zgłoszone do Organizatora na piśmie w ciągu tygodnia od daty jej zwrotu Zgłaszającemu. Niezgłoszenie uszkodzenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Organizatora za kopię pokazową.

§ 6

Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych jest Organizator Nagrody'21.
 2. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym realizacji zgłoszenia do Nagrody'21 . Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją przyznania Nagrody'21.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują lub upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych.
 4. Ponadto informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Przetwarzanie obejmuje dane wymienione na formularzu zgłoszeniowym. Zgłaszający na formularzu podaje obok swoich danych, dane reżysera oraz wszystkich osób spełniających funkcję w produkcji zgłaszanego filmu wg kategorii przyznawanych nagród wyszczególnionych w § 4 pkt. 1. Zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę ww. osób na podanie wskazanych danych oraz poinformował ich, w jakim celu dane będą wykorzystywane oraz kto jest administratorem danych. Przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko/ nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1) imię i nazwisko; 2) adres, e-mail; 3) numer telefonu; 4) wizerunek reżysera oraz laureatów przyznanych nagród. Wizerunek może zostać wykorzystany w mediach i prasie.
 8. Organizator będzie zbierał ponadto od laureatów nagród następujące dane, które natychmiast zostaną przekazane do Stowarzyszenia Filmowców Polskich:
  1) imię i nazwisko; 2) adres e-mail; 3) numer telefonu; 4) wizerunek; 5) adres do korespondencji (wysyłki nagrody); 6) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL); 7) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego; 8) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 9. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celu pokazania filmu na gali wręczenia Nagrody'21 , wyświetlania filmu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz w celu przesyłania informacji o następnych edycjach przyznawania Nagrody'21 oraz innych działaniach podejmowanych w ramach Nagrody'21. Powyższe informacje nie mają charakteru informacji handlowej.
 10. Uczestnik Nagrody'21 poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją Nagrody'21, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 11. W przypadku zgłaszania do Nagrody'21 osób trzecich, Zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 7

Pokazy filmów nagrodzonych

 1. Wzięcie udziału przez Zgłaszającego w rywalizacji o Nagrody'21 oznacza udzielenie przez niego nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora oraz Zarząd Sekcji Filmu Animowanego z filmu poprzez publiczne wyświetlanie na pokazie filmów nagrodzonych w ramach Nagród’21. Pokazy filmów nagrodzonych w Nagrodach'21 w ramach ww. licencji mogą się odbyć nie więcej niż 8 razy.
 2. Zgłaszający udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach etc.) do publikacji dotyczących konkursu (druki, strona internetowa, social media, informacje prasowe etc.) oraz do promocji Nagród'21 w mediach. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas, jak i po przyznaniu Nagród'21. Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do powyższych materiałów promocyjnych. W razie zgłoszenia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora roszczeń związanych z ww. materiałami promocyjnymi, Zgłaszający jest zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 3. Zgłaszający udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania fragmentów filmu dowolnie wybranych przez Organizatora (trailer lub fragment do 30 sekund) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Nagrodami'21, tj. na stronie internetowej, w social mediach, materiałach prasowych, w mediach (radio, telewizja, kino itp.).

§ 8.

Odpowiedzialność Organizatora i Uczestników Nagród'21

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa związanych z materiałami zgłaszanymi przez uczestników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonych filmów.
 3. Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia, o których mowa wyżej ponoszą Uczestnicy Nagród’21

§ 9.

Oświadczenia Uczestników

 1. Uczestnicyzobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, iż po przyznaniu Nagród'21 wymienione powyżej dane osobowe nie będą przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone.
 3. Dokonując zgłoszenia i tym samym akceptując niniejszy Regulamin,Uczestniknieodwołalnie oświadcza także, iż:
  • dobrowolnie przystępuje do uczestnictwa w Nagrodach'21,
  • podane Organizatorowi dane identyfikacyjne są zgodne z prawdą,
  • wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystywanie zgłoszonego filmu i innych materiałów na potrzeby związane z organizacją i promocją Nagród'21 oraz celem, w jakim został on ogłoszony, na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie https://etiudaandanima.pl/praktyczne/formularz-zgloszeniowy-do-nagrod-sfp-w-dziedzinie-polskiego-filmu-animowanego/
 2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania rywalizacji, od daty opublikowania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria witryny www.etiudaandanima.pl lub serwera wykorzystywanych przez Organizatora. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. Wszelkie informacje o przyznaniu Nagrody'21 zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres praw i obowiązków Uczestników Nagród'21 i Organizatora regulowany jest przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin może ulec zmianom. Wszyscy Uczestnicy zostaną o nich uprzednio poinformowani. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania przyznania Nagrody'21 bez podania przyczyn.
 5. Zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych na potrzeby Nagród'21.
 8. Zgłoszenie filmów do Nagród'21 jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego warunków.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z Organizatorem:

O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Sekcji Filmu Animowanego SFP oraz Organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima.

Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content